Hoppa till huvudinnehåll

Mer lek i förskoleområde Öster

Publicerad:

Under vårterminen 2022 har förskoleområde Öster inlett ett lekarbete utifrån metoden Speciella lekgrupper.

Under vårterminen 2022 har förskoleområde Öster (Kyrkbyns förskola, Borggårds förskola och Kyrkheddinge förskola) inlett ett lekarbete utifrån metoden Speciella lekgrupper. Genom metoden får alla barnskötare i förskoleområdet i par möjligheten att i en liten barngrupp aktivt stötta och lotsa leken vidare. I lekgrupperna skapas förutsättningar för barnen att utveckla lekförmåga, kommunikation och samspel.

Vårt utvecklingsarbete lägger grunden för lekarbetet

De kommunala förskolorna i Staffanstorp har under en femårsperiod drivit omfattande utvecklingsarbeten. Först ut var Läslyftet och därefter Fundif (flerstämmig undervisning i förskolan). Just nu deltar vi i ULF (utveckling lärande och forskning) och SPL (Specialpedagogik för lärande).

Genom dessa utvecklingsarbeten har förskolorna i kommunen utvecklat sin utbildning och undervisning i rask takt. Undervisning, både spontan och planerad bedrivs, och förskollärare identifierar sig själva som lärare i förskolan. Ett gemensamt yrkesspråk har implementerats och undervisningen vilar till stor del på olika lärandeteorier och varieras och anpassas utifrån olika barns behov och utifrån vad som är tänkt att läras i undervisningen.

I samtliga tre utvecklingsarbeten Fundif, ULF och SPL har också lekens betydelse för barns lärande fått en renässans. Även om vi i förskolan är experter på lek, så har vi nu fått fler verktyg och kompetens att utgå från lek i undervisningen. Vi har också fått en ökad förståelse för vikten av att pedagoger är närvarande i barnens lek för att kunna stötta utveckling av lekförmåga och socialt samspel. Förskolans läroplan tydliggör också lekens betydelse för barns utveckling och lärande, och att det är leken i sig är det som är det viktigaste för barnet.

I förskoleområdet har vi sedan tidigare i vårt systematiska kvalitetsarbete identifierat vuxennärvaro i barnens lek som ett utvecklingsområde. Så utifrån vår tillägnade kunskap och analyserade utvecklingsområde, har vi känt ett behov av att i praktiken på ett strukturerat sätt arbeta med leken. Därför har förskoleområdets lokala specialpedagog Malin Sundqvist tillsammans med specialpedagog Anna Skorup från Centrala barn- och elevhälsan inlett ett samarbete och en kompetensutvecklingsinsats inom lekarbete. Kompetensutvecklingen vänder sig till förskoleområdets alla barnskötare under vårterminen 2022.

Metoden Speciella lekgrupper

Anna Skorup är utbildad handledare inom en metod och en ansats om kallas för Speciella lekgrupper. Initiativtagarna till metoden heter Maggie Dillner och Anna Löfgren.

Speciella lekgrupper riktar sig till förskola och skola där leken och relationer står i fokus. Metoden bygger på barnens engagemang, egna initiativ och vikten av återkommande rutiner. Det arbetssätt som lekgrupperna baseras på syftar till att stärka barns självkänsla, utveckla lekförmågan och stärka barns möjlighet till samspel och kommunikation.

Till varje lekgrupp kopplas två barnskötare som har rollen som leklotsar. Antal lektillfällen på förskolan för lekgruppen är 2 ggr/vecka á 30 min. Lekgruppen består av ett barn som är nybörjarlekare samt fyra andra barn som kallas för dragarbarn som är tänkta att skapa en lek som erbjuder ett sammanhang för nybörjarlekaren utvecklas i.

Själva insatsen i lekgrupperna är barnskötarna/leklotsarna som lotsar lekgruppens barn i det sociala samspelet. Syftet med lekgrupperna är att skapa återkommande, strukturerade situationer där nybörjarlekaren får möjlighet att delta och leka tillsammans med andra utifrån sina egna förutsättningar. I förskoleområdet har vi sex lekgrupper i gång under vårterminen.

Önskade och synliga effekter av lekarbetet

Förväntningarna är att barnskötarna ska ta med sig kunskaper de får genom kompetensutvecklingen. Lekmetoden förväntas därmed få fäste i förskoleområdet och komma flera barn till gagn för inkludering i lek och utveckling av det sociala samspelet.

Efter en månads arbete med lekgrupper beskriver leklotsarna att de redan kan se effekter av insatsen. Nybörjarlekarna har redan visat ett ökat engagemang i gemensam lek och därmed ökat sin delaktighet i gruppen även utanför lekgruppens kontext.

Bildtext:
Barnskötarna Nadia Hasoon (tv) och Nadine Lindquist (th) bildar tillsammans ett leklotspar från två äldrebarnsavdelningar på Kyrkbyns förskola.
Nadia Hasoon berättar: ”När vi säger till barnen att vi ska ha vår lekgrupp blir de jätteglada och vi pedagoger känner samma glädje! Vi ser att strukturen i gruppen verkligen gynnar barnen”. Nadine Lindqvist instämmer: ”Vi ser lekgruppens betydelse och hur lekarbetets positiva effekter lever vidare när barnen sedan leker utanför lekgruppen”.

Kategorier

  • Okategoriserade

Etiketter

  • förskola
  • lek
  • leklotsar